Rozwiązania – Roadshow w Poznaniu, 24 kwietnia 2013 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Roadshow w Poznaniu, 24 kwietnia 2013 r.

Rozwiązania
ABI-Soft
Zintegrowany zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite obejmuje 55 modułów i zawiera wszystkie składniki, potrzebne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem: aplikacje ERP, system CRM (Zarządzanie Kontaktami z Klientami), system do obsługi zaopatrzenia przez Internet (Oracle Internet Procurement) oraz rozwiązania analityczne.
Pakiet pozwala klientom na prowadzenie pełnego e-biznesu - od sprzedaży i marketingu w Sieci, aż do łańcucha dostaw i zakupów przez Internet. Na bazie Oracle E-Business Suite zbudować można nieskończenie wiele implementacji, odpowiadających przeróżnym profilom biznesu.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
ANT
ANT Factory Portal to system do bieżącego nadzoru procesu produkcyjnego, będący uzupełnieniem systemów ERP. Wykorzystując najnowszą technologię AJAX WEB 2.0 daje bezpieczny i funkcjonalny dostęp do danych przez przeglądarki internetowe. Każdy uprawniony użytkownik może, zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do danych z wybranego obszaru zakładu produkcyjnego. Zastępuje ręczne raportowanie produkcji na rzecz automatycznego pozyskiwania danych wprost z maszyn i linii produkcyjnych.
Wdrożenie systemu przyniosło naszym klientom średni wzrost OEE o 20%, ponadto obniżyliśmy zużycie energii, zmniejszyliśmy koszty zarządzania oraz uzyskaliśmy poprawę jakości produktów.
Eurotronic
Wieloletnie doświadczenia zdobyte przez Eurotronic podczas szeregu zrealizowanych wdrożeń oraz techniczne podejście pozwoliły firmie stworzyć proste narzędzie, które usprawni, ułatwi i wesprze codzienną pracę każdego działu Utrzymania Ruchu. Tym narzędziem jest ZMT, system, który umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie instalacji i maszyn, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy planowanych działaniach serwisowych.
W zakresie standardowej konfiguracji system ZMT umożliwia miedzy innymi na:
 1. Optymalizację wewnętrznych procesów związanych z zarządzaniem działem utrzymania ruchu, a co za tym idzie gromadzeniem pełnej historii serwisowej eksploatowanego majątku trwałego wraz z analizą kosztową uwzględniającą zasoby ludzkie i materiałowe.
 2. Ewidencję linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, podzespołów i urządzeń w ramach całego zakładu produkcyjnego wraz z możliwością załączenia kompletnej dokumentacji technicznej w tym rysunków, kart gwarancyjnych, skanów, informacji o przeglądach i naprawach oraz materiałów multimedialnych (np. nagrań dźwiękowych, filmów video oraz modeli przestrzennych 3D).
 3. Planowanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) z możliwością konfrontacji zakresu prac planowanych do realizacji z dostępnością własnych zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami oraz niezbędnymi zasobami materiałowymi jak i z możliwością wykorzystania firm zewnętrznych.
 4. Zaplanowanie harmonogramu czasu pracy pracowników własnych oraz pracowników zewnętrznych firm serwisujących z możliwością prowadzenia harmonogramu wielozmianowego lub wielobrygadowego, wraz z przypisanymi informacjami o stawkach godzinowych, uprawnieniach i szkoleniach pracowników własnych i firm zewnętrznych.
 5. Bieżący monitoring przeglądów i prac zaplanowanych w odniesieniu do zdefiniowanego harmonogramu, z możliwością powiadamiania o odstępstwach czasowych lub niezrealizowanych pracach.
 6. Szybką rejestrację zdarzeń awaryjnych w odniesieniu do konkretnej maszyny, rozliczenie w ich zakresie pracy własnej jak i działań zewnętrznych firm serwisowych.
 7. Klasyfikację awarii wraz z możliwością przypisania indywidualnych kodów, co umożliwi generowanie zestawień, analiz i raportów w podziale na typy zdarzeń, czas ich trwania, umiejscowienie w perspektywie czasowej, a w konsekwencji wygenerowanie wskaźników efektywności pracy.
 8. Zdefiniowanie różnorodnych typów awarii z możliwością określenia typu awarii krytycznej – powodującej postój linii ze zdefiniowaną skróconą ścieżką powiadamiania i akceptacji takiego zdarzenia.
 9. Określenie funkcjonalności zadań i czynności przeglądowych w odniesieniu do linii technologicznych lub konkretnych maszyn z możliwością określenia cykliczności czasowej (np. co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok) lub cykliczności eksploatacyjnej (cykle, godziny pracy).
 10. Zwiększenie jakości wprowadzanych danych poprzez optymalne ich zesłownikowanie w obrębie wielu obszarów systemu.
 11. Zewidencjonowanie części zamiennych oraz powiązanie ich z obszarem maszyn i urządzeń umożliwiające sprawne i proste rozliczanie ich zużycia w odniesieniu do zrealizowanych prac.
 12. Prosty i szybki eksport danych do Excela w obrębie wielu obszarów systemu, dający możliwość dalszej obróbki wyeksportowanych danych.
 13. Generowanie danych na potrzeby dedykowanych raportów oraz analiz i statystyk dotyczących danych technicznych, serwisowych oraz finansowych, pozwalających na optymalne zarządzanie nie tylko kosztami ale również własnymi i zewnętrznymi zasobami technicznymi i ludzkimi.
 14. Przeprowadzenie różnorodnych analiz oraz przygotowanie raportów dotyczących danych technicznych, serwisowych oraz finansowych, pozwalających na optymalne zarządzanie nie tylko kosztami ale również własnymi i zewnętrznymi zasobami technicznymi i ludzkimi.
 15. Załączenie kompletnej dokumentacji technicznej w tym rysunków, kart gwarancyjnych, instrukcji, skanów, informacji o przeglądach i naprawach, oraz materiałów multimedialnych (np. nagrań dźwiękowych, filmów video oraz modeli przestrzennych 3D).
GM System
Solid Edge with Synchronous Technology (skrócona nazwa: Solid Edge ST) jest głównym składnikiem portfolio Velocity Series. Seria Velocity stanowi rodzinę w pełni zintegrowanych, prekonfigurowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie kompleksowej kontroli cyfrowego procesu opracowywania produktu. W skład tej rodziny poza Solid Edge ST wchodzą: Teamcenter Express, CAM Expressi Femap.
Solid Edge ST jest wiodącym i najbardziej kompleksowym systemem CAD 2D/3D opartym na przełomowej, innowacyjnej technologii modelowania (Synchronous Technology).
NX CAD (dawniej Unigraphics) to produkowany przez firmę SIEMENS PLM SOFTWARE zintegrowany system CAD, CAM, CAE. W spójnym środowisku udostępnia on bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego "życia", począwszy od wstępnych koncepcji, poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po projektowanie narzędzi i proces wytwarzania. Oprogramowanie NX jest więc potężnym narzędziem z grupy PLM (ang. Product Lifecycle Management: zarządzanie cyklem życia produktu), będącym standardem nawet w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu: motoryzacyjnej, lotniczej i narzędziowej.
Zaawansowane funkcjonalności systemu NX pozwalają użytkownikom na zwiększenie ich wydajności, przyspieszenie prac nad rozwojem produktu oraz podniesienie poziomu jego jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Femap jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań z łatwością i dużą dokładnością.
NX CAM (CAM Express) to wysoko wydajny, rozbudowany system do programowania maszyn sterowanych numerycznie. Jest jednym z wiodących technologicznie systemów CAM na świecie. Według corocznego raportu niezależnej firmy CIMdata, system zajmuje pozycję lidera w najbardziej wymagających branżach przemysłu, tj. przemyśle narzędziowym, lotniczym, samochodowym.
DataConsult
ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów.
System magazynowy WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system ten pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.
Cechy Systemu ExpertWMS®:
 • System magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System);
 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej;
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym;
 • Wielofirmowość;
 • Wielojęzyczność;
 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność;
 • Wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking;
 • Integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi);
 • Niski koszt utrzymania;
 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika;
 • Zgodność z GS1.
ExpertWMS ExpertMES Audyt Logistyczny

Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 24 kwietnia 2013 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Poznań, Hotel Włoski
61-552 Poznań, ul. Dolna Wilda 8
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników, bezpłatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
ABI-Soft Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. Eurotronic Sp. z o.o. GM System Sp. z o.o. DataConsult Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o. Vecto Sp. z o.o.